Onderscheid ‘beugeltandarts’ en orthodontist

Orthodontist of tandarts?

Orthodontie, één van de vakgebieden binnen de tandheelkunde, wordt in Nederland beoefend door zowel tandartsen (algemeen practici met een in Nederland erkend tandartsdiploma) als orthodontisten (specialisten, die na hun opleiding tot tandarts een in Nederland erkende specialistenopleiding hebben gevolgd ). Orthodontisten zijn ingeschreven in het specialistenregister bij de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS).

Het is gebleken dat het voor de patiënt en/of zijn of haar ouder(s) regelmatig niet duidelijk is of zij met een tandarts of met een specialist te maken hebben, als zij een orthodontische behandeling ondergaan.

Duidelijkheid titelgebruik gewenst

In juni 2016 verscheen een artikel in de Consumentengids die bovenstaande situatie bevestigde: bij de patiënt/consument blijkt er veel onduidelijkheid te bestaan over de professionaliteit van de behandelaars op het gebied van orthodontie. Alle de beroepsgroep vertegenwoordigende organisaties, in casu de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Nederlandse Vereniging van Orthodontisten (NVvO) en de Orthodontische Vereniging van Algemeen Practici (OVAP), zijn unaniem van mening de thans bestaande onduidelijkheid voor de patiënt uiterst ongewenst te vinden en zij hebben in gemeenschappelijk overleg besloten om beroepsgroep breed afspraken te maken om daarmee duidelijkheid te geven aan de patiënt over de status van de behandelaar en elke verwarring over titelgebruik te voorkomen.

Algemeen geldende gedragsregels

Zij zijn daarbij overeengekomen dat deze afspraken het karakter dienen te hebben van algemeen geldende gedragsregels, die bindend zijn voor zowel alle tandartsen die orthodontische behandelingen uitvoeren, alsook voor alle orthodontisten. De afspraken zullen niet alleen onder de aandacht van de beroepsgroep worden gebracht, maar ook gedeeld worden met de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de Nederlandse Zorgautoriteit en de verschillende consumentenorganisaties (Patiëntenfederatie Nederland en Consumentenbond).

Deze afspraken zijn de volgende:

 • ‘Tandarts voor orthodontie’
  Tandartsen die (vooral) orthodontie bedrijven, maar niet specialist orthodontie zijn, zullen zichzelf vanaf heden uitsluitend aanduiden als: ‘tandarts voor orthodontie’.
 • Titel vermelden bij iedere vorm van publiciteit
  Bij iedere vorm van publiciteit voor de praktijk en/of daarin werkende behandelaar(s), dus zowel op de website, op alle briefpapier en overige correspondentie de praktijk betreffende, zal uitdrukkelijk vermeld worden of het om een tandarts(en)- dan wel orthodontist(en)praktijk gaat.
 • Bestaande praktijknamen
  Bestaande praktijknamen (eigennamen) hoeven niet te worden veranderd, mits de vorige regel in acht wordt genomen.
 • ‘Tandarts die zich heeft toegelegd op orthodontie’
  Tandartsen die hun vaardigheden nader willen aanduiden, dienen voortaan de omschrijving: ‘tandarts die zich heeft toegelegd op orthodontie’ te gebruiken.
 • Titel ‘specialist’ voorbehouden aan orthodontist
  De termen ‘…gespecialiseerd in….’, ‘…met specialisatie in …’ of ‘…specialist in..’ zijn als aanduiding, in beroepsmatig verband, ook in de huidige Wet BIG al voorbehouden aan diegenen die een in Nederland erkende titelregistratie als orthodontist hebben, en daarom niet toegestaan voor gebruik door algemeen practici.
 • Titel ‘orthodontist’ wettelijk beschermd
  De titel ‘orthodontist’ is wettelijk beschermd en voorbehouden aan diegenen die zijn ingeschreven in het register bij de RTS. Aan alle anderen, waaronder de algemeen practici, is het in Nederland verboden deze titel te voeren, ook indien zij in sommige landen buiten Nederland gerechtigd zouden zijn deze titel wel te voeren.
 • Suggestieve titels niet toegestaan
  Het gebruik van alle aanduidingen die de suggestie wekken dat de patiënt met een orthodontist van doen heeft, zijn evenmin toegestaan. Voorbeelden daarvan zijn: orthodontoloog, orthodont, orthodent, beugelspecialist, orthodontisch specialist, ortholoog, orthodentist, tandarts-orthodontist, tandarts speciaal voor orthodontie, etc.
 • Buitenlandse titels niet toegestaan
  Het gebruik van buitenlandse, maar niet in Nederland erkende titels wordt door alle de beroepsgroep vertegenwoordigende organisaties beschouwd als uiterst verwarrend voor de patiënt/consument en is daarom, als solitaire aanduiding, niet toegestaan. Wel is het toegestaan om gevolgde (al dan niet buitenlandse) cursussen en opleidingen in de orthodontie te vermelden, maar dan uitsluitend met de toevoeging: ‘extra opleiding, niet leidend tot een in Nederland erkende specialisatie’.
 • Eindverantwoordelijk
  Iedere tandarts/orthodontist die zich met orthodontistische behandelingen bezighoudt, is zelf eindverantwoordelijk (en daarmee aansprakelijk) voor de wijze waarop zijn/haar professionele status in welke vorm dan ook naar buiten wordt gebracht, ongeacht de organisatievorm waarbinnen hij/zij de werkzaamheden verricht.

Verwarring voorkomen

De bij het opstellen van deze gedragsregels betrokken beroepsorganisaties zijn unaniem van mening dat de nu bestaande verwarring voor de patiënt/consument, voorkomen kan worden, als alle beroepsgenoten zich in de toekomst stringent aan bovenstaande gedragsregels houden.

Bindende afspraken

Zij beschouwen de thans gemaakte afspraken dan ook als bindend voor iedere in Nederland werkende tandarts en tandarts-specialist, en zullen zich inspannen de nu geformuleerde gedragsregels (evenals het bindende karakter daarvan) ruim onder de aandacht van zowel de beroepsgroep als het publiek te brengen. En daarnaast de beroepsgroep voldoende tijd te geven om de gedragsregels te implementeren.

Gezien het bindende karakter van de thans geformuleerde gedragsregels zijn de verschillende beroepsorganisaties er unaniem voorstander van dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg na een zekere gewenningsperiode daadwerkelijk tot handhaving overgaat.

Onderlinge intercollegiale afspraken om onjuist titelgebruik in de orthodontie te voorkomen. 31 januari 2017